پژوهش‌های کاربردی مهندسی شیمی-پلیمر (ARCPE) - شماره جاری